Artikel 1 Definities
Astrid Fotografie, gevestigd te Ede, KvK-nummer 90595629, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Astrid Fotografie.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Astrid Fotografie tegen betaling werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Astrid Fotografie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd. 
Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 
Astrid Fotografie kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer de klant kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen, een album en reiskosten, worden apart vermeld. 
Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaardstijl van Astrid Fotografie, zullen apart worden gefactureerd.
Astrid Fotografie is gerechtigd een aanbetaling te vragen. Na voldoening van de opdracht zal het overige deel worden gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. De definitieve content wordt pas geleverd wanneer de gehele betaling is voldaan.
In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Astrid Fotografie heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de shoot eerder plaatsvindt.
Wanneer de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en de klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Astrid Fotografie fotografie op de klant onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen in een dergelijk geval tevens te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking
De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Astrid Fotografie.
De klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt. Astrid Fotografie zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
Indien de klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van de klant.
De klant vrijwaart Astrid Fotografie van elke schade die voortvloeit uit het niet
voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Astrid Fotografie voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Astrid Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.
Astrid Fotografie heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant is op de hoogte van de standaardstijl van Astrid Fotografie.
Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door de klant, is de klant verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
Astrid Fotografie kan niet garanderen dat elk moment op een bruiloft of een
fotoshoot wordt vastgelegd.
Indien Astrid Fotografie bij de uitvoering van de overeenkomst tegenwerking
ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als
gevolg hiervan.
Indien de klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de fotoshoot kosteloos opnieuw te doen.
Astrid Fotografie zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering
Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
Astrid Fotografie heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Astrid Fotografie is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Astrid Fotografie de mogelijkheid de opdracht te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, medische noodzaak, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Astrid Fotografie maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de klant. 
Indien Astrid Fotografie verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal Astrid Fotografie suggesties aandragen voor een vervangende fotograaf. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft de klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
Astrid Fotografie heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
In geval van slecht weer is Astrid Fotografie bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de fotoshoot deze te verzetten.
Een bewolkte dag is uitdrukkelijk geen reden om de overeenkomst kosteloos te verzetten of te annuleren, tenzij anders overeengekomen.
Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Astrid Fotografie heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van ​geldige omstandigheden​, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:
Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door Astrid Fotografie; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, w​aarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt​:
Bij annulering tussen 5 kalendermaanden en 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht is Astrid Fotografie gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Astrid Fotografie redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van Astrid Fotografie jegens de klant opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Astrid Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Astrid Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door de klant.
Astrid Fotografie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een shoot op locatie.
Astrid Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
Astrid Fotografie is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
Astrid Fotografie gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van de klant de foto’s na overdracht te bewaren.
Astrid Fotografie is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.
De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
Indien de klant schade toebrengt aan de apparatuur van Astrid Fotografie, dient de klant de vervangingswaarde te betalen.
In het geval dat Astrid Fotografie een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Astrid Fotografie in rekening is gebracht.
De klant vrijwaart Astrid Fotografie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie
De rechten op de door Astrid Fotografie aan de klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Astrid Fotografie. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
De klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen. Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient de klant een aanvullende licentie aan te schaffen.
Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Astrid Fotografie.
De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
De klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, de naam van Astrid Fotografie te vermelden. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Astrid Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant Astrid Fotografie toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
Astrid Ftografie behoudt het recht om een deel van een fotoshoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door de klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 12 Levering
Astrid Fotografie spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
Astrid Fotografie maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. De klant verklaart bekend te zijn met de stijl van Astrid Fotografie.
Aanvullende wensen van de klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
Foto’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden. Na ontvangst is de klant verantwoordelijk voor het maken van een backup. 
Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Astrid Fotografie is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
Astrid Fotografie levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

Artikel 13 Fotoalbums
Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij Astrid Fotografie, te ruilen en/of te retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de leverancier van toepassing.
De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan de klant gecommuniceerd.
Astrid Fotografie maakt de selectie en opmaak van een album. De klant heeft recht op maximaal drie feedbackrondes om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
Indien een wijzigingsverzoek niet binnen 14 dagen na het aanleveren van een concept kenbaar wordt gemaakt aan Astrid Fotografie, mag Astrid Fotografie ervan uitgaan dat de klant akkoord is met het concept.
Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan de klant worden doorberekend. Astrid Fotografie maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

Artikel 14 Klachten
De klant dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. 
Klachten tijdens een fotoshoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het
geschil onderling te beslechten.
De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Astrid Fotografie is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen 12 kalendermaanden.Algemene voorwaarden Astrid Fotografie